Laatste wijziging: 5 juni 2021

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Kips Glenn met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Troyentenhoflaan 15/1 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0675.492.063 (hierna: “Kips Glenn”).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Kips Glenn en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Klant”). Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Artikel 2 – Prijs en betaling

De prijs voor een website omvat steeds: het opstarten van de website op basis van het door de Klant aangeleverde materiaal, een onderhoud met de Klant om de werking van Kips Glenn toe te lichten, support, een domeinnaam en de hosting van de website tenzij anders aangegeven in het opgestelde contract tussen Kips Glenn en de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat deze prijs jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd in geval van service met Jaarlijkse vernieuwing.

Periodiek terugkerende diensten, onderhoudscontracten en huur (niet limitatief: domeinnamen, webhosting, servers, licenties, …), herkenbaar aan een periode op de factuur (bv. ‘1 jaar’, ‘1 maand’) worden stilzwijgend verlengd aan het einde van de periode, tenzij een opzegging tijdig ontvangen en bevestigd wordt 30 dagen voor het vervallen van de periode.

Artikel 3 – Gevolgen niet tijdig betalen

Voor iedere vertraging is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Daarnaast is Kips Glenn steeds gerechtigd om de website offline te halen indien de Klant zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Kips Glenn kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Bij periodieke terugkerende diensten, onderhoudscontracten en huur (niet limitatief: domeinnamen, webhosting, servers, licenties, …), herkenbaar aan een periode op de factuur (bv. ‘1 jaar’, ‘1 maand’) wordt de dienst gepauzeerd wanneer de betaling niet is voldaan 14 dagen na de vervaldag van de factuur. Indien 30 dagen na de vervaldag van de factuur door de Klant niet is voldaan wordt de service stopgezet. Kips Glenn behoud het recht op inning van het verschuldigd bedrag.

Artikel 4 – Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Klant. Indien Kips Glenn dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

De Klant is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Kips Glenn tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan Kips Glenn worden ten laste gelegd. In dit geval kan Kips Glenn ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.

Artikel 5 – Levering en termijn

In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de Klant en Kips Glenn en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Klant zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. Tussentijdse resultaten worden door Kips Glenn op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden, aanpasbaar aan de hand van een wachtwoord.

De door Kips Glenn aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Kips Glenn geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Kips Glenn geenszins verzuim en heeft de Klant geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

De Klant erkent en aanvaardt aan Kips Glenn de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Kips Glenn zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.

Artikel 6 – Gebruiksvoorwaarden platform

Door het aanvragen van een demo-versie van de website, het aanvragen van een offerte of door het afsluiten van de overeenkomst met Kips Glenn aangaande het opstarten, onderhouden en hosten van een website via het platform van Kips Glenn (hierna: de Website) gaat de Klant eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het platform.

De Klant verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de Website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door Kips Glenn gevraagde redelijke richtlijnen na te leven.

Het is de Klant niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de Website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de Website, dan wel de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.

Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Kips Glenn zich het recht voor om de Website van de Klant offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de Klant na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is Kips Glenn gerechtigd om de overeenkomst met de Klant met onmiddellijk ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op énige schadevergoeding.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomsten van Kips Glenn kunnen jaarlijks worden aangegaan of projectmatig voor bepaalde duur. De Klant kan de website op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de Klant, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd stilzwijgend verlengd tenzij projectmatig waar de duur gespecifieerd is. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of, in het geval van de Klant, van ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Kips Glenn op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Kips Glenn is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft Kips Glenn recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

De overeenkomst kan te allen tijde door Kips Glenn eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Klant in gebreke blijft de factuur van Kips Glenn te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van Kips Glenn; de Klant de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Kips Glenn dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Kips Glenn gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Kips Glenn is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Klant en de Klant erkent en aanvaardt Kips Glenn te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Kips Glenn behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten,… inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van enige materialen, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Kips Glenn verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Klant die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.

Kips Glenn verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de GDPR na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient Kips Glenn beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Klant waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Klant. De persoonsgegevens van de Klant waartoe Kips Glenn toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de beheermodule van de website van de Klant werden opgenomen zoals inschrijvingen op de nieuwsbrieven, gegevens van de klanten die via de webshop goederen/diensten hebben besteld, gegevens die worden verzameld aan de hand van een contactformulier op de website.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de Klant. De Klant zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Kips Glenn ten aanzien van haar Klants.

Kips Glenn verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval Kips Glenn vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Klant hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van Kips Glenn en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Klant, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door Kips Glenn behalve deze persoonsgegevens die Kips Glenn dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

De Klant erkent en aanvaardt dat Kips Glenn servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Klant en de Klant stemt hiermee uitdrukkelijk in. Kips Glenn verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De door Kips Glenn verrichte prestaties dienen steeds als inspanningsverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.

Kips Glenn is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van Kips Glenn zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Kips Glenn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Klant dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Klant, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Klant; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de Klant door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Klant; het niet werken van hyperlinks waarnaar de Website verwijst;…

Kips Glenn stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan Kips Glenn echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Kips Glenn alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Kips Glenn.

De Klant erkent en aanvaardt dat Kips Glenn geregeld software updates kan doen met als doel het platform naar eigen inzicht beter, performanter of veiliger te maken voor de grote meerderheid van de klanten. Deze updates kunnen bestaan uit nieuwe features of verbeteringen, uitbreidingen, beperkingen of schrappingen van bestaande features.

De Klant verbindt zich ertoe Kips Glenn te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van Kips Glenn door de Klant,…

Artikel 11 – Overmacht

In geval van overmacht is Kips Glenn niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Kips Glenn die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 12 – Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 13 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Kips Glenn of overeenkomsten die met hem gesloten zijn.